ANASAYFA YEDEK PARÇA ATAŞMANLAR İKİNCİ EL SERVİS KURUMSAL BALTROTORS
language
Leasing ile JCB sahibi olmak

1- Leasing
Leasing Nedir?
Ülkemizde uygulandığı şekliyle Leasing in kelime anlamı “Finansal Kiralama” dır. Yatırımların finansmanında geleneksel olarak kullanılan öz kaynak, satıcı kredisi ve banka kredilerine alternatif olan bir finansman enstrümanıdır.
Kolayca-JCB-Sahibi-Olmanin-Yollari Finansal Kiralama, bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde kalmak üzere belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen bir değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesidir. Bu süre boyunca malın bakımı-onarımı ve sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı sorumlu olmaktadır.
Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 3226 sayılı kanun çerçevesinde yapılmakta olup üçlü bir finansal ilişkiye (kiralayan, kiracı, satıcı) dayalı olarak uygulanan leasing yönteminin esası, yatırımcıya, bir malın kullanım hakkının mülkiyet hakkından ayrılarak tahsis edilmesi ve bu sayede yatırımcıyı peşin veya kısa vadeli finansman yükünden kurtarmaya dayalıdır.
Dünyada Leasing
Dünya’da Leasing işlemleri 1930 ’lu yıllarda ABD ’de ekonomik kriz sonrası yaşanılan finansman güçlüklerini karşılamak amacıyla başlamıştır. ABD ‘de leasing kullanımı başlangıcından bu günlere öylesine artmıştır ki, her 100 işletmeden 80’i ekipman yatırımını leasing ile gerçekleştirmektedir.
II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan finansman güçlükleri, teknolojik yapılanma ve buna bağlı işletmelerin modernizasyon ve teknoloji yenileme ihtiyaçları leasingin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur.
1950 ’li yıllarda bankaların tabi oldugu kurallar gereği bankalardan kredi alamayan küçük ve orta ölçekli firmalara bankacılık sistemine zarar vermeden finansman saglayan bir yöntem olarak Batı Avrupa ’da yaygınlaşmış, 1970 yılından başlayarak da başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin bu yöntemle tanışmasi ise 1975 yılından sonra IFC önderliginde olmuş ve 1975 – 1995 yılları arasında IFC ’nin uygulamada destek oldugu 36 ülkede leasing finansman teknigi özellikle KOBİ ’lerin ekonomideki katma degerinin artmasında önemli bir rol üstlenmiştir.
Bu süre içinde sektörde yerini derinleştiren leasing finansman tekniği, dünyadaki gelişimini kısa vadeli adi kiralamadan bugün uygulamasının yapıldığı standart finansal kiralamaya, geri ödeme vadeleri ve işleyişi ile farklı uygulamalara, mülkiyetin devri uygulamasından bağımsız operasyonel leasing’e ve aşağıda genel olarak bilgisi verilen farklı ürünlere dönüştürmüştür.
Leasing; makine, araç gibi taşınır malların dışında taşınmaz mal statüsünde değerlendirilen gayrimenkuller için de uygulanmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkelerde taşınmaz mal leasing’inin daha ön planda olduğu görülmektedir.
Leasing Avantajları
Tüm dünyada yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing ,şirketlerin her geçen gün artan işletme sermayesi ihtiyaçları karşısında büyük avantajlar sağlar.

Orta ve Uzun vadeli finansman imkanı; Leasing size orta ve uzun vadede sabit faiz ile borçlanma olanağı sağlar.

Esnek Kira Ödeme Planı; Fon akışınıza uygun esnek Kira ödemeleri ile nakit akışınızı ve yatırımınızı planlayabilirsiniz.

Özkaynak verimliliği; Özkaynaklarınızı ve bankalardaki kredi limitlerinizi daraltmadan yatırımlarınızın kendi kendini finanse etmesini sağlarsınız. Böylece özkaynağınızı işletmedeki diğer alanlara yönlendirebilirsiniz.

Teşviklerinizi kullanma imkanı; Leasing şirketine teşvik belgenizi devredebilir ve teşvik belgenizin sağladığı avantajlardan yararlanmaya devam edebilirsiniz.

%100 finansman; Sözleşmenize ait tüm masrafları kira ödeme planına yayarak, yatırımınızın tamamı için % 100 finansman kullanırsınız.

Sembolik bedel ile devir; Kiraladığınız malı, dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.

Amortisman olanağı; leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapma imkanınız bulunmaktadır.

Leasing Hakkında
Kimler Leasing Yapabilir?
Genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları leasing sözleşmesine taraf olabilirler.

 • Leasing yapmak için prosedür nedir ?
  Leasing yapmak isteyen firmalar; yapacakları yatırım tutarına istinaden leasing şirketinden teklif alırlar. Teklifin kabulüne müteakip, leasing kullanacak firma başvuru formunu doldurup, şirketin mali ve hukuki evraklarını hazırlayıp yatırımı planlanan ekipmanların proforma faturaları ile birlikte leasing şirketine yollar.
  Kredi incelemesi yapılır. Kiracı ile teminat şartları ve ödeme planında anlaşıldıktan sonra leasing sözleşmesi yazılıp kiracıya imzalatılır. İmzalanan sözleşme noterden onaylatılır İlk kira,peşinat kiracıdan tahsil edilir. Satın alma süreci başlar. Satın alınan makinaların kesin kira tarihlerine göre nihai ödeme planı hazırlanıp kiracıya bildirilir.
  İthalat işlemlerinde mal leasing şirketi tarafından gümrükten çekildikten sonra nihai ödeme planı hazırlanır.
 • Ödeme planı nasıl belirlenir ?
  Kiracının talebi çerçevesinde yatırımın hangi sektörde gerçekleştirileceğine bakılarak yatırım tutarı,nakit akışı ve projenin fizibilitesine göre geri ödeme vadesi belirlenir.
  Sözleşme süreleri ile devir süreleri farklı olabilir mi?
 • Devir süresi 2 sene olan işlemler :
  Turizm ve pazarlama şirketleri ile sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının kiraladıkları otomobiller,
  Kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri için tahsis ettikleri otomobiller,
  Yerli ve yabancı turistlere motorsiklet kiralayan şirketlerin bu amaçla kullandıkları motorsikletler,
  Hava ulaşım araçları, yük gemileri, uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun otobüsler, iş makineleri, tarım makineleri, film baskı ve banyo makineleri, tıbbi cihazlar, bilgisayarlar ve yazıcıları ile fotokopi makineleri.
  Azami toplam ağırlığı 3500 kg dan fazla olan ve yük taşıyan kamyon, kamyonetler,
  Devir süresi 4 sene olan işlemler
  Finansal kiralamaya konu olup da yukarıda belirtilen kalemler haricinde kalan tüm makina ve ekipmanlar. Finansal Kiralama Kanununun öngördüğü mülkiyet devir süresi makina ve bir kısım ekipmanlarda 4 yıl bir kısmında ise 2 yıldır.
  Yatırımcılar malın devrini alabilmek için finansal kiralama süresinin dolmasını bekleyeceklerdir.
 • Leasing sözleşmesinin masrafları nelerdir?
  Leasing işlemlerinde temel masraflar, mal bedeli + KDV ve noter ücretinden oluşmaktadır. Yukarıda bahsi geçen masraflara ilave olarak;
  1) Yatırıma konu makina yurt dışından ithal edilecekse malın temini için yapılacak ithalat masrafları olacaktır.Gümrük,banka,nakliye sigortası,mala ilişkin özel izinler veya tescil masrafları. Söz konusu masraflar peşin ödenebilir veya kiralara yayılabilir.
  2) Sigorta primleri her yılın ilk 4 kirası ile birlikte tahsil edilmekte olup, sözleşmeye konu malın cinsine göre değişiklik gösterir.
 • Leasing işlemlerinde alt limit var mıdır?
  Leasing işlemlerinde uyguladığımız alt limit 15.000.USD’dır.
 • Lease edilen makinanın sigortası konusundaki uygulamalarınız nelerdir?
  Sözkonusu ekipman sözleşme süresi boyunca tüm riskleri kapsayacak şekilde sigortalanmak zorunda olup, sigorta bedeli kiracı tarafından ödenmektedir.
 • Leasing işlemlerinde ne tür teminatlar talep edilmektedir?
  Şahıs veya şirket kefaleti,
  Teminat senedi,
  Alacakların temliki,
  Gayrimenkul İpoteği (Tapu harcından muaftır),
  İşletme rehni
 • Teşvikli yatırımlarımızı da leasing’e konu edebilir miyiz?
  Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarınız leasing’e konu edilebilir. Teşvik Belgesi ekinde bulunan global listeden yatırım ile ilgili makina/ların devri Yapı Kredi Leasing’e yapılarak Teşvik Belgesi’nden doğan tüm muafiyet ve avantajlardan yararlanılabilir. Kdv muafiyeti, KKDF muafiyeti gibi.
 • Leasing işlemlerinde faiz ve kur riski varmıdır?
  Leasing işlemlerinde faiz ve kur riski yoktur.Satıcı ödemeleri ile kira ödeme planlarının farklı para birimi cinsinden olduğu durumlarda satıcı ödemesinin yapıldığı günkü kur dikkate alınarak ödeme planları sabitlenir.Bu aşamadan sonra kur riski bulunmaz. Leasingde ödeme planına konu faiz sabit olup projenin tutarı ve vadesine göre müşteri tarafından değişken faiz talep edilebilir. Bu durumda dönemsel olarak Libor ve Eurobor daki + veya – değişikliklere göre faiz revize edilir.
 • Esnek ödeme planları ile leasing işlemi yapılabilir mi?
  Fon akışınıza,faaliyet gösterdiğiniz sektöre ve yatırımınızın fizibiletisine uygun olarak ödeme planları çıkarılabilir.
 • Neler Lease edilebilir?
  Amortismana tabi her türlü yatırım malını, ekipman ve makinayı kiralayabilirsiniz
  Makina ve ekipmanlar
  Gayrimenkuller
  Kara ulaşım araçları
  Hava ulaşım araçları
  Deniz ulaşım araçları
  İş ve inşaat makinaları
  Tıbbi cihazlar
  Tekstil makinaları
  Turizm ekipmanı
  Elektronik ve optik cihazlar
  Basın-yayın donanımları
  Büro ekipmanı
Türkçe English
JCB, SİF, sif, jcb, iş makinası, iş makinesi, makine, ağır iş, agir is, JCB, makinası, Kazıcı - Yükleyiciler, Ağır İş Makinaları, JCB, Kompakt Ürünler, BACKHOE LOADER, 1CX, 3CX, 4CX, 3CX SUPER, 4CX SITEMASTER, 3CX SITEMASTER, JCB, 3CX SUPER SITEMASTER, PALETLİ EKSKAVATÖRLER, LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER, JS 130W, JZ 70LC, 426 ZX, 426 HT, JS 160W, JS 130LC, 436 ZX, 436 HT, JS 200W, JS 160LC, 456 ZX, 456 HT, JS 200LC, JS 240LC, JCB, JS 330LC, JS 460LC, TELETRUK, MİNİ YÜKLEYİCİLER, JCB, MİNİ EKSKAVATÖRLER, MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİLER, JCB, TELESKOBİK ARAZİ FORKLİFTLERİ, TLT 30D, ROBOT 160, 8018, JCB, 1 CX, 520-50, TLT 4X4, ROBOT 170, 803 SUPER, JCB, 530-70, ROBOT 190/190P, 8027 Z - 8032 Z, JCB, 540-70, ROBOT 1110/1110P, 8052 - 8060, 532-120, 8080, JCB, 537-135, 540-170, tel, 0216 352 0000, Maltepe, İstanbul, istanbul, TÜRKİYE, turkey,jcb,makina,iş makineleri,kepçe,ikinci el makina,greyder,yükleyici,ekskavatör,vinç,yedek parça,jcb yedek parçaları,jcb yedek parça,jcb yedek parca,ikinci el jcb,jcb beko loder,forklift,ikinci el iş makineleri,otomotiv,grayder,ikinciel forklift,satılık forklift,ikinci el iş makinesi,ikinci el forklift,makina yedek parça,transpalet,konveyör,jcb paletli,işmakinası jcb,jcb kepce,jcb bekoloder,jcb kırıcı,iş kepçe,jcb fiyatları,vinc,jsb makina,kauçuk,inşaat,makina sanayi,kalıp,döküm,otomasyon,mermer,tekstil,jcb ankara,beko loder,hiyap,iş kamyon,yükleyiciler,kazıcı makina,bekoloder